Tubbaryd ~ Skogskyrkogården i Karlshamn - en gravlös Skogskyrkogård

tubbaryd tubbaryd


Skogskyrkogården


Sidans innehåll:

 • Ett Fotoalbum...
 • Tubbaryd ~ Skogskyrkogården i Karlshamn - en gravlös Skogskyrkogård
 • Några Fakta om Tubbaryd Skogskyrkogård
 • Länkar till NyhetsRapportering om Tubbaryd Skogskyrkogård
 • Google Maps visar dig till Tubbaryd Skogskyrkogård
 • Tubbaryd Skogskyrkogården @ Platsr.se / Platser @ RAA.se • Tubbaryd ~ Skogskyrkogården i Karlshamn - en gravlös Skogskyrkogård

  Detta är en Skogskyrkogård som iordningställts med yttre stenmur, men som sedan legat i träda. Här finns inga sentida gravvårdar. Skogskyrkogården är svårtillgänglig med raviner ock stenblock bland kullblåsta träd ock vilda buskar. Jag har full förståelse för att det inte blev någon begravningsplats, då denna plats är mycket svår att både besöka ock inte något ställe någon ska behöva anlägga gravvårdar på dagligen. Det är dock en naturskön plats som minner om urskog, ock bör bevaras in i framtiden för sina naturvärden ock sin biotopiska mångfald.

  Tisdag 21 augusti 2018 kl 18:00 hölls det extrainsatt Kyrkofullmäktige i Karlshamnspastorat (f d Karlshamn-Trensums pastorat) i Carl Gustafs kyrka i Karlshamn, vilket bestlutats i KR § 106 den 12 juni 2018, dit även allmänheten var välkomna. På dagordningen fanns bl a följande ärende:
 • 8 a) Upphäva beslutet om att säga nej till försäljning del av fastigheten Karlshamn 6:5 Tubbaryd Skogskyrkogård till Karlshamns Kommun. Beslutsärende
 •      b) Försäljning del av marken Karlshamn 6:5 Tubbaryd Skogskyrkogården till Karlshamns Kommun för ändamål ny brandstation. Beslutsärende


 • Beslutet att sälja till Karlshamns Kommun bekräftades på KommunStyrelsens sammankomst 9 oktober 2018 i § 228 på sidan 29 i protokollet:
  Vid kyrkofullmäktige 2018-08-21 beslutades att Karlshamns kommun genom markbyte eller köp får tillgång till efterfrågad mark.  Följ länken för att ta del av vad Landskapsarkitekt Maria Westerdahl skriver mer om Skogskyrkogårdar  Några Fakta om Tubbaryd Skogskyrkogård


  Maria Westerdahl skriver i Den svenska skogskyrkogården - en bild från norr till söder / Stad & Land nr 136:

  Insmygna urngravar i ädellsövskogen
  En ny skogskyrkogård är under anläggande i ett naturområde som angränsar till Karlshamns stadsbebyggelse. Område består av en dalgång som omges av två nord-sydliga bergsryggar där tallskog växer uppe på höjderna och ek- och bokskog i sluttningarna. Kistgravskvarter planeras i dalgången medan urngravskvarter avses att anläggas i små grupper inom naturmarken där markens beskaffenhet så tillåter.
  Kyrkogårdsförvaltningen värderar naturmarken mycket högt och avser att behålla dess karaktär i största möjliga utsträckning. Förutom att den naturliga örtfloran ska bevaras ska även nedfallna, döda trädgrenar tillåtas ligga kvar till gagn för djurlivet och som stämningsskapande element. Projekteringen baseras till mycket stor del på konkreta studier ute i naturen. Små lämpliga gläntor för urngravar ses ut mellan trädstammar och stenblock, och alla de små urngravfälten kommer att få något skiftande karaktär på grund av naturens omväxling. MInneslunden kommer att anläggas i en mycket dramatisk sluttning mot dalgången, nedanför en klippvägg med stora stenblock. Tillsammans med den grova ek- och bokskogen kommer här att uppstå en mycket laddad plats.

  [Bildtext] Den högvuxna bokskogen på Skogskyrkogården Tubbaryd i gyllene höstskrud. Området, som idag är ett närrekreationsområde för Karlshamnsborna, kommer tack vare begravingsplatsens tillkomst att slippa tyngre exploatering. Stor naturvårdshänsyn och möjliggörande av friluftsliv på begravningsplatsens perifera delar är viktiga punkter vid planeringen.” ~ Exposé över Skogskyrkogårdar i Sverige ~ Lövlunden, sid 103 ff
  ISBN 91-576-5080-2 / ISSN 0280-4549 Ⓟ1996

  Svenska Kyrkan Karlshamnspastorat (Karlshamn-Trensums pastorat) har tagit bort samtliga texter om Skogskyrkogården i Tubbaryd från sin hemsida ...  Länkar till NyhetsRapportering om Tubbaryd Skogskyrkogård


 • Ny brandstation föreslås vid Skogskyrkogården ~ BLT ~ Artikeln publicerades 28 juni 2018
 • Brandstation kan byggas på kyrkogård ~ SydÖstran ~ Artikeln publicerades 28 juni 2018
 • Här kan en ny brandstation byggas ~ 24Blekinge.se ~ 28 jun 2018, 15:30
 • Lösning i sikte för Karlshamns nya brandstation ~ P4 Blekinge ~ Publicerat torsdag 28 juni 2018 kl 15.23


 • Några citat om Skogskyrkogården ur Den svenska skogskyrkogården - en bild från norr till söder / Stad & Land nr 136 / Maria Westerdahl


  ~

  Skogskyrkogardar  Skogskyrkogardar

  created by: MrZ @ Mellyrn.se


   
  GDPR
  Z